ZAKŁADOWA DZIAŁALNOŚĆ SOCJALNA po zmianach w 2019 r. w kontekście obowiązywania rozporządzenia RODO, aktualnego orzecznictwa oraz zmian w zasadach opodatkowania świadczeń

Termin i miejsce szkolenia:  10 kwietnia 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy, oraz omówienie problematyki związanej z wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które wymusza zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian przepisów Kodeksu pracy
i innych ustaw i rozporządzeń.

Szkolenie skierowane Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej, osób pracujących w działach personalnych jak i doświadczonych praktyków.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:                                         
11 marca    2019 r.            300,00 zł netto
25 marca    2019 r.           310,00 zł netto
4 kwietnia  2019 r.          320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, urlopach, umowach, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN.  Współpracuje z wydawnictwem INFOR jako autor publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych” oraz „Serwis Prawno – Pracowniczy”, Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach jako wykładowca na kierunku „Kadry  i płace”.

PROGRAM

1.Zasady naliczania odpisu i metodyka ustalania liczby zatrudnionych zmiany od 01 stycznia 2019

 1. osoby uwzględniane i nieuwzględniane do naliczenia odpisu
 2. co zrobić z osobami przebywającymi na urlopach bezpłatnych
 3. wysokość odpisów w 2019 roku
 4. wysokość odpisów dla poszczególnych grup zawodowych
 5. wysokość dobrowolnych odpisów na ZFŚS
 6. o jakie dodatkowe środki pracodawca może zwiększyć środki na ZFŚS
 7. korekta rocznego odpisu na ZFŚS

2.Możliwość wyboru pomiędzy tworzeniem ZFŚS a wypłatą świadczenia urlopowego

 1. zasady wypłaty świadczenia urlopowego
 2. świadczenie urlopowe a przychód pracownika
 3. możliwość pomniejszenia wysokości świadczenia urlopowego
 4. warunki odstąpienia od nietworzenia ZFŚŚ i wypłaty świadczenia urlopowego
 5. możliwość odstąpienia od tworzenia ZFŚS a zapisy w przepisach wewnątrzzakładowych
 6. możliwość swobodnego ustalania wysokości % odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodu

3.Osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS

 1. krąg osób uprawnionych – definicja członków rodzin
 2. osoby na urlopach bezpłatnych wychowawczych macierzyńskich
 3. objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu
 4. jak zdefiniować emeryta rencistę – byłego pracownika
 5. uzależnienie pomocy od rodzaju umowy – stażu pracowniczego – wymiaru etatu

4.Ustawowy zakres działalności socjalnej z uwzględnieniem ostatnich zmian:

 1. na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS
 2. imprezy masowe a badanie sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej w świetle wyroków SN
 3. pożyczki na cele mieszkaniowe
 • zasady wyboru celów mieszkaniowych finansowanych z ZFŚS
 • oprocentowanie pożyczki
 • oraz emeryta lub rencisty

5.Badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle znowelizowanych przepisów rozporządzenia unijnego RODO – zmiany od 25 maja 2018 r.

 1. dostosowanie unijnego rozporządzenia do przepisów ustawy o funduszu zmiany od 01 stycznia 2019 r.
 2. uaktualnienie zapisów regulaminu
 3. obowiązek informacyjny
 4. omówienie zmian ustawy o ZFŚS
 5. sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji materialnej osób uprawnionych
 6. badanie sytuacji na podstawie orzecznictwa sądów
 7. jakie dane można pozyskiwać w związku z wejściem w życiem rozporządzenia o ochronie danych osobowych
 8. czy potrzebna jest zgoda członków rodziny na przetwarzanie danych w świetle nowych przepisów
 9. na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny
 10. stanowisko GIODO w sprawie przechowywania dokumentów składanych przez osoby uprawnione
 11. czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS
 12. program 300+ / 500+ a badanie sytuacji życiowej

6.Komisje socjalne a ochrona danych osobowych w świetle RODO

 1. zasady tworzenia komisji socjalnych
 2. wgląd do dokumentacji członków komisji a ochrona danych osobowych
 3. upoważnienie dla członków komisji socjalnej
 4. skład komisji
 5. komisja socjalna jako organ opiniodawczy
 6. komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia

7.Opodatkowanie świadczeń z ZFŚS i gromadzenie dokumentów w świetle przepisów rozporządzenia RODO

zmiany w opodatkowaniu świadczeń od 01 stycznia 2018 r.

 1. paczki dla pracowników
 2. bony towarowe
 3. bilety i karnety dla pracowników,
 4. zapomogi dla pracowników
 5. wczasy pod gruszą
 6. świadczenia dla emerytów i rencistów
 7. dofinansowanie do „zielonej szkoły” i wycieczek szkolnych
 8. dofinansowanie do wypoczynku dziecka, które w trakcie wczasów ukończyło 18 lat
 9. wycieczki sfinansowane z ZFŚS dla pracowników
 10. rozliczenie imprez masowych – po wyroku TK z lipca 2014 r.
 11. koszt udziału pracowników w imprezie sportowej

8.Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do ZFŚS

 1. obowiązek konsultacji zmian ze związkami zawodowymi
 2. czy pracodawca może wprowadzić jakiekolwiek zmiany do regulaminu
  w przypadku braku zgody związków zawodowych

 formularz zgłoszeniowy+oferta