Sam sobie szefem

Opublikowano dnia 30.09.2017 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wersja 4

Zał. 1 Biznesplan popr

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego


Opublikowano dnia 25.09.2017 r.

Informujemy, że przedłużamy rekrutację do projektu „Sam sobie szefem” do 2 października 2017 r.


Opublikowano dnia 29.08.2017 r.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Sam sobie szefem” – nabór dokumentów rekrutacyjnych od 05.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
 3. Zał. 2 Karta oceny formalnej
 4. Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 5. Zał. 4 Formularz diagnostyczny
 6. Zał 5 Opis sektorow wykluczonych

Projekt „Sam sobie szefem” skierowany do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś  zapraszają do udziału w projekcie „Sam sobie szefem”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 rok życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych, w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 •  szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej o różnych stopniach zaawansowania,
 • indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 398,68 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 miesięcy).

Cel główny projektu:

Wyposażenie poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje oraz wsparcie pomostowe 11 osób zamieszkujących gminy Knurów, Pilchowice i Wielowieś w okresie 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r. w wiedzę, narzędzia i środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia i utrzymania działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy w celu zwiększenia samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Utworzenie 11 podmiotów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy dla Uczestników Projektu, ale również dających możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt: Osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl