Sam sobie szefem

Opublikowano dnia 31.05.2018 r.

Informacja dla uczestników projektu „Sam sobie szefem”

Poniżej udostępniamy wszystkie loga i logotypy niezbędne do oznaczenia przez uczestników projektu prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z Umową o udzielenie wsparcia finansowego.


Opublikowano dnia 08.05.2018 r.

Informacja dla uczestników projektu „Sam sobie szefem”

Szanowni Państwo, na stronie internetowej projektu „Sam sobie szefem” został zamieszczony zaktualizowanych harmonogram rekrutacji do projektu.

Przedmiotowa korekta  Regulaminu obejmowała:

 1. Zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z 30.11.2018 r na 31.01.2019 r.
 2. Zmiana daty udzielenia wsparcia finansowego z październik – listopad 2017 na marzec 2018

 

Z poważaniem

Witold Gajda

Koordynator projektu

Regulamin-rekrutacji-Sam-sobie-szefem-wersja 3

Opublikowano dnia 29.12.2017 r.

Lista rankingowa nabór dodatkowy


Opublikowano dnia 14.12.2017 r.

 

Informacja dla uczestników projektu „Sam sobie szefem”

Termin naboru biznesplanów – do 3 stycznia 2018 r.

Do 3 dni od zakończenia naboru nastąpi ocena formalna, a do 6 dni – ocena merytoryczna.

W przypadku negatywnej oceny istnieje możliwość odwołania w ciągu 3 dni na podstawie Regulaminu.

W piśmie informującym Uczestnika projektu o przyznaniu dofinansowania na rozwój przedsiębiorczości Beneficjent zawrze informację o terminie założenia działalności gospodarczej oraz dostarczenia dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego. Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów przez UP, w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości. W uzasadnionych przypadkach i na pisemny wniosek UP wskazany termin może ulec wydłużeniu.

Warunkiem  podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w terminie maksymalnie 10 dni kalendarzowych od daty uzyskania ostatecznej informacji o otrzymaniu wsparcia finansowego w ramach projektu (czyli odebrania pisma o przyznaniu dofinansowania).

Data zarejestrowania działalności gospodarczej przez UP nie może być późniejsza od daty podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości wypłacane jest przez Beneficjenta w formie jednorazowej dotacji, w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem projektu Umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

 

Wsparcie pomostowe:

Każdy Uczestnik projektu, który otrzymał wsparcie finansowe w postaci dotacji oraz rozpoczął działalność gospodarczą w ramach Projektu jest uprawniony do ubiegania się przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (rekomendujemy – bezzwłocznie po otrzymaniu środków finansowych) w wysokości do 2000 zł miesięcznie oraz wsparcie doradczo – szkoleniowe (średnio 400 zł na firmę).

Po podpisaniu umowy/aneksu z uczestnikiem Projektu w terminach w nich określonych, Beneficjent rozpoczyna wypłacanie rat wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe wypłacane jest w miesięcznych transzach, przez okres 6/12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypłata transz i terminy zostaną ustalone w umowie o wsparciu pomostowym.

Uczestnik, który otrzymał podstawowe wsparcie pomostowe, może ubiegać się o przedłużone wsparcie pomostowe, na podstawie Wniosku o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożonego do Beneficjenta w terminie 14 dni kalendarzowych przed ustaniem podstawowego wsparcia pomostowego.

 

Koordynator projektu

Witold Gajda


Opublikowano dnia 20.11.2017 r.

Informacja o naborze dodatkowym do projektu „Sam sobie szefem”


Opublikowano dnia 30.10.2017 r.

Listy rankingowe osób, które zakwalifikowały się do projektu „SAM SOBIE SZEFEM”


Opublikowano dnia 30.09.2017 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 1 Biznesplan

Zał. 2 Karta oceny biznesplanu

Zał. 3 wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego

Zał. 4 Minimalny wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 5 Minimalny wzór Aneksu do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

Zał. 6 Minimalny wzór Umowy o udzielenie wsparcia pomostowego w formie usług doradczych

Zał. 7 oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis lub nieotrzymaniu

Zał. 8 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Zał. 9 szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia

Zał. 10 zbiór oświadczeń

Zał. 11 Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów i usług zgodnie ze Szczegółowym…

Zał. 12 szczegółowe zestawienie towarów i usług, których zakup został dokonany ze środków na rozwój przedsiębiorczości

Zał. 13 Harmonogram rzeczowo finansowy – wsparcie pomostowe

Zał. 14 Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch źródeł

Zał. 15 wniosek o wsparcie pomostowe

Zał. 16 Karta weryfikacji formalnej wniosku – wsparcie pomostowe

Zał. 17 Karta oceny merytorycznej – wsparcie pomostowe

Zał. 18 wzór zaświadczenia_o_pomocy_de_minimis


Opublikowano dnia 25.09.2017 r.

Informujemy, że przedłużamy rekrutację do projektu „Sam sobie szefem” do 2 października 2017 r.


Opublikowano dnia 29.08.2017 r.

Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Sam sobie szefem” – nabór dokumentów rekrutacyjnych od 05.09.2017 r. do 22.09.2017 r.

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Zał. 1 Formularz rekrutacyjny
 3. Zał. 2 Karta oceny formalnej
 4. Zał. 3 Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego
 5. Zał. 4 Formularz diagnostyczny
 6. Zał 5 Opis sektorow wykluczonych

Projekt „Sam sobie szefem” skierowany do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś

Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś  zapraszają do udziału w projekcie „Sam sobie szefem”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Knurów, Pilchowice, Wielowieś którzy ukończyli 30 rok życia, należących do jednej z grup znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj. bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, kobiet powracających na rynek pracy, niepełnosprawnych, w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziły działalności gospodarczej

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

 •  szkoleń z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej o różnych stopniach zaawansowania,
 • indywidualnych konsultacji przy sporządzaniu biznes planu.

Oraz pomoc finansową w postaci:

 • dotacji  na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 398,68 zł,
 • comiesięcznego wsparcia pomostowego, pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z działalnością gospodarczą przez okres 6 pierwszych miesięcy prowadzenia firmy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 miesięcy).

Cel główny projektu:

Wyposażenie poprzez szkolenia, doradztwo, dotacje oraz wsparcie pomostowe 11 osób zamieszkujących gminy Knurów, Pilchowice i Wielowieś w okresie 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r. w wiedzę, narzędzia i środki finansowe niezbędne do rozpoczęcia i utrzymania działalności gospodarczej przez min. 12 miesięcy w celu zwiększenia samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 30.11.2018 r.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • Utworzenie 11 podmiotów gospodarczych, zapewniających miejsca pracy dla Uczestników Projektu, ale również dających możliwość tworzenia nowych stanowisk pracy.

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy:

 • podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności z zakresu rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • poprawią sytuację zawodową i zwiększą swoją pozycję na rynku pracy,
 • uzyskają bezzwrotną pomoc finansową w postaci dotacji i wsparcia pomostowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Kontakt: Osobiście w biurze projektu w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie ul. Dworcowa 38a, pod tel. (32) 235-96-70 lub drogą e-mail biuro@fundacja.knurow.pl