Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Opublikowano w dniu 11.09.2019 r.

Opublikowano w dniu 29.12.2018 r.

W dniu 28.12.2018 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Wielowieś w 2019 r.” Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wielowsi, będzie prowadzony przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 


Opublikowano w dniu 29.12.2017 r.

W dniu 28.12.2017 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej w Gminie Sośnicowice, Gminie Rudziniec i Gminie Wielowieś”. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w ww. Gminach, będą prowadzone przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.


Opublikowano w dniu 30.12.2016 r.

W dniu 28.12.2016 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej w Gminie Sośnicowice, Gminie Rudziniec i Gminie Wielowieś”. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w ww. Gminach, będą prowadzone przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – zadanie publiczne realizowane w ramach otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej. Okres realizacji  01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.

Zadanie publiczne polega na udzielaniu bezpłatnej pomocy prawnej w trybie i na zasadach ustawy z dnia 28 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2015.1255), a także wg wytycznych dotyczących miejsca i czasu realizacji wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.

Adresatami zadania publicznego są:

1) osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,

2) osoby, które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),

3) osoby, które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),

4) osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub

5) osoby, które nie ukończyły 26 lat,

6) osoby, które ukończyły 65 lat,

7) osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.