Promocja Aktywności Zawodowej Młodzieży

Głównym celem projektu jest pomoc w zatrudnieniu bezrobotnej młodzieży poniżej 25 roku życia, absolwentów wszystkich typów szkół z terenu miasta Knurowa. Na cele projektu składają się poszczególne części składowe takie jak:

  • rekrutacja uczestników projektu,
  • cykl spotkań uczestników projektu z psychologiem doradcą zawodowym (trening interpersonalny, warsztaty z asertywności i autoprezentacji, budowania grupy),
  • warsztaty z aktywnego „poruszania” się na rynku pracy (pisanie listów motywacyjnych, cv, przygotowanie do rozmów z pracodawcą), motywowanie do samodzielnego i kreatywnego działania, poszerzenie wiedzy z uwzględnieniem nabytych kwalifikacji,
  • kursy i szkolenia mające na celu podniesienie wcześniej nabytych umiejętności i uprawnień jak również, zdobycie nowych potrzebnych do rozwoju dalszej kariery osobistej, nauka języka obcego,
  • staże z uwzględnieniem predyspozycji i wykształcenia beneficjentów przygotowane przy współpracy z doradcą zawodowym i przyszłym pracodawcą.

Projekt ma charakter kompleksowy składa się z kilku etapów, rozpoczynając od rekrutacji po przez, warsztaty, szkolenia specjalistyczne oraz staże. Nie zamyka się w samym tylko cyklu szkoleń, ale obejmuje również poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże. Proponowane wsparcie ma charakter innowacyjny gdyż obejmuje szeroki wachlarz usług kierowanych do młodych osób zagrożonych bezrobociem. Kompleksowe działania w ramach Inicjatyw Lokalnych oraz zakres szkoleń będzie miał znaczący wpływ na ostatecznych beneficjentów. Pobudzenie i kształtowanie aktywności zawodowej spowoduje wyeliminowanie ważnych efektów psychologicznych. Projekt wyrówna szanse w dostępie do edukacji osób mniej zamożnych, jak również pozwoli kształcić się tym którzy ukończyli szkołę i nie mają perspektyw na znalezienie pracy. Realizując działania zapisane w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2000 -2006- budowanie siły konkurencyjnej Polski i jej regionów poprzez popularyzację Internetu – projekt zakłada również budowanie społeczeństwa informacyjnego. Wszelkie działania ujęte w projekcie zmierzają do zrealizowania założeń zawartych w Strategii Lizbońskiej mających na celu doprowadzenie do pełnego zatrudnienia. Dodatkowo projekt realizuje założenia Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich w latach 2000 – 2006, która jako główny cel zakłada m.in. osiągnięcie wyższego zaangażowania ludności w procesy pracy połączone z równoczesnym podwyższeniem potencjału kwalifikacyjnego zasobów ludzkich. Realizowany projekt przyczyni się również do poprawy zdolności adaptacyjnych beneficjentów ostatecznych projektu do warunków gospodarki rynkowej oraz wyrówna ich szanse na rynku pracy. Projekt realizowany jest w ramach Inicjatyw Lokalnych oraz w Lokalnym Porozumieniu na Rzecz Zatrudnienia w którym współpracują lider projektu oraz partner.

Projekt jest wynikiem działań podjętych w ramach Inicjatywy Lokalnej mającej miedzy innymi pomoc młodzieży w wejściu na rynek pracy. W ramach Inicjatywy Lokalnej Lider (Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa) i partner (Starostwo Powiatowe) współpracują w ramach Lokalnego Porozumienia na rzecz zatrudnienia, w którym starają się przeciwdziałać bezrobociu i problemom, jakie wynikają z braku pracy. Ponadto projekt „Moja droga do pracy” jest zgodny ze Strategią Powiatu Gliwickiego.

Projekt finansowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 działanie 1.2 b „Promocja Aktywności Zawodowej Młodzieży”. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej projektu.

Załączniki: