Praktyczne aspekty planowania i rozliczania czasu pracy po zmianach w 2019 r.

Termin i miejsce szkolenia:  2  października 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu czasu  pracy z uwzględnieniem najnowszych interpretacji ostatnich zmian w przepisach oraz wskazanie praktycznych rozwiązań aktualnych problemów z jakimi spotykają się pracownicy zajmujący się rozliczaniem pracowników.

Adresaci: pracownicy działów kadr i płac, osoby zajmujące się planowaniem i rozliczaniem czasu pracy oraz wszyscy zainteresowani tematem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:     
  9 września 2019 r.       300,00 zł netto
16 września 2019 r.       310,00 zł netto
24 września 2019 r.       320,00 zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Radca prawny, w 2007 r. wpisana na listę radców prawnych w Katowicach. Ekspert z dziedziny prawa pracy, były pracownik – specjalista ds. prawnych w Państwowej Inspekcji Pracy. Prowadzi Kancelarię Prawną gdzie zajmuje się obsługą prawną z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jednostek samorządowych, ZOZ oraz podmiotów gospodarczych, prowadzi indywidualne sprawy sądowe przed sądami pracy. Wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu Ośrodek zamiejscowy w Chorzowie, Wyższej Szkole Zabezpieczenia i Ochrony Pracy w Katowicach, Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Krajowej Izbie Doradców Podatkowych, Stowarzyszeniu Doradców Podatkowych. Doświadczony i wysokooceniany trener, prowadzi szkolenia zarówno dla pracowników działów personalnych, jak i kadry menedżerskiej z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczących czasu pracy, wypowiedzeń umów o pracę, dyskryminacji, mobbingu oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

PROGRAM:
I.Nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy i list obecności od 01 stycznia 2019 r.

 1. dokumenty z zakresu czasu pracy, które pracodawca będzie musiał wyłączyć z akt osobowych
 2. szczegółowe informacje, które muszą być zawarte w prowadzonej ewidencji czasu pracy od 01 stycznia 2019 r.
 3. wymogi prowadzenia i okres przechowywania dokumentacji dot. czasu pracy
  w postaci papierowej lub elektronicznej
 4. czy jest wymóg ustawowy prowadzenia dodatkowej dokumentacji (karty urlopowe, zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych, zadaniowy system czasu pracy, wyjścia prywatne itp.)
 5. jakie informacje mogą znajdować się w liście obecności, przez jaki okres pracodawca zobowiązany jest do jej przechowywania i czy jest zobowiązany do jej tworzenia

II.Nowe uprawnienia rodziców i spodziewających się dziecka w zakresie czasu pracy obowiązujące od 6 czerwca 2018r. w tym dzieci niepełnosprawnych

 1. wnioski w zakresie czasu pracy składane przez pracownika-rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
 2. systemy i rozkłady czasu pracy jakie pracodawca ma obowiązek zastosować na wniosek pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
 3. przypadki w których pracodawca nie musi uwzględniać wniosku pracownika rodzica lub pracownika spodziewającego się dziecka
 4. do jakiego wieku pracownik rodzić może korzystać z żądania wprowadzenia dla niego indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy
 5. w jakich przypadkach w tym po ukończeniu przez dziecko 18 lat, pracodawca ma obowiązek zastosować do pracownika-rodzica indywidualnego systemu lub rozkładu czasu pracy

III.Wymiar i normy czasu pracy w 2019 r.

 1. wymiar czasu pracy dla pracownika pełno i niepełnoetatowego
 2. wskazanie obowiązujących normy czasu pracy w informacji o warunkach zatrudnienia
 3. zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy wpływ wymiaru czasu pracy w różnych systemach czasu pracy na wysokość wynagrodzenia w danym miesiącu kalendarzowym

IV. Czas pracy pracowników niepełnosprawnych

 1. normy czasu pracy osób niepełnosprawnych
 2. niepełnosprawny zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy
 3. możliwości wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej
 4. wysokość wynagrodzenia niepełnosprawnego objętego obniżonymi normami czasu pracy
 5. przerwy pomiędzy okresami niepełnosprawności a wysokość wynagrodzenia

V.Praca w niedziele i święta

 1. czy w każdej sytuacji pracodawca może zaplanować lub zlecić pracę w niedziele
 2. co spowoduje ustalenie innych godzin pracy w niedziele niż kodeksowe
 3. zaplanowałeś pracę w niedzielę, kiedy należy udzielić pracownikowi dnia wolnego
 4. jak postąpić w sytuacji, kiedy dzień wolny nie został udzielony pracownikowi
 5. jak powinien wyglądać rozkład czasu pracy przewidujący pracę w niedzielę
 6. czy możemy pracownikowi zaplanować każdą niedzielę w pracy?

VI.Sporządzanie rozkładów czasu pracy

 1. w jakich sytuacjach powstaje obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy
 2. w jakiej formie i na jaki okres należy stworzyć rozkład czasu pracy
 3. w jaki sposób i w jakim terminie należy przekazać rozkład czasu pracy pracownikowi
 4. kiedy pracodawca będzie zwolniony ze sporządzania rozkładów czasu pracy
 5. kiedy pracodawca będzie miał możliwość zmiany rozkładu czasu pracy
  aktualne stanowisko PIP oraz MRPiPS
  jakie zasady muszą być zachowane aby rozkład czasu pracy nie był zakwestionowany przez PIP ?

VII.Odpracowanie wyjść prywatnych

 1. wniosek o wyjście prywatne
 2. możliwość odpracowania wyjścia prywatnego:
 • kobiet w ciąży
 • pracowników niepełnosprawnych na bazie wyjaśnień GIP
 • pracowników młodocianych
  3.odpracowanie wyjścia prywatnego w innym miesiącu a prawidłowe rozliczenie wynagrodzenia

VIII.Zatrudnienie lub zwolnienie w trakcie okresu rozliczeniowego

 1. rozwiązanie umowy o pracę w trakcie okresu rozliczeniowego skutkujące wypłatą dodatkowego wynagrodzenia wraz z dodatkiem
 2. prawidłowe ustalenie stawki godzinowej (wymiar czy rozkład czasu pracy)
 3. niedopracowanie godzin w związku z nierównomiernym rozkładem czasu pracy na poszczególne miesiące danego okresu rozliczeniowego
 4. w jakiej wysokości wypłacić dodatek do wynagrodzenia? – Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

IX.Rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych

 1. która godzina będzie godziną nadliczbową dla pracownika niepełnoetatowego
 2. obliczanie przekroczeń godzin ponadwymiarowych dobowych
  i średniotygodniowych
 3. przekroczenie godzin ponadwymiarowych a prawidłowe ustalenie dodatku do wynagrodzenia
 4. konsekwencje nieokreślenia limitu godzin
 5. pracownik składa wniosek o odebranie czasu wolnego za nadgodziny
 6. wskazanie pracownikowi termin odbioru czasu wolnego za nadgodziny
 7. jak rozliczyć wynagrodzenie w przypadku odbioru czasu wolnego w innym miesiącu
 8. jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują pracownikowi za pracę w godzinach nadliczbowych
 9. prawidłowe ustalenie nadgodzin „dobowych i średniotygodniowych” a wysokość dodatku:
 • wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy
 • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym a przekroczenie normy dobowej
 • wezwanie pracownika do pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy a przekroczenie normy dobowej
 • wezwanie pracownika do pracy w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 • planowana praca w niedziele i święto a przekroczenie normy dobowej
 • wezwanie do pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy a naruszenie limitu godzin ponadwymiarowych i norm czasu pracy
  10.pojęcie dnia wolnego od pracy:
 • w jakich godzinach przypada dzień wolny za pracę w niedzielę – święto
  i dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

X.Jak nieobecności w pracy wpływają na kwalifikację nadgodzin

 1. omówienie najnowszego stanowiska MRPiPS z września 2016 r.
 2. opieka nad dzieckiem na część dnia (wymiar godzinowy) a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu
 3. udzielenie czasu wolnego za nadgodziny na część dnia a zlecenie dodatkowej pracy w tym dniu

wcześniejsze wezwanie pracownika do pracy po urlopie wypoczynkowym

formularz zgłoszeniowy + oferta