O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM, które oddało na bezpłatne użyczenie – do czasu skomunalizowania obiektu przez Gminę – budynek hotelu robotniczego wraz ze stołówką, jej zapleczem, klubem i przylegającymi parkingami. Ogólna powierzchnia użytkowa obiektu stanowi 4922 m2. Cała idea Fundacji oparta była na bazie projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Banku Światowego TOR #10.

13 stycznia 1993 roku ówczesny Zarząd Fundacji podjął działania w kierunku utworzenia na terenie Fundacji Inkubatora drobnych przedsiębiorstw. Inkubator ma na celu zapewnienie preferencyjnych warunk��������w startu i rozwoju nowo powstającym firmom. Głównym motywem jego założenia jest podjęcie działalności na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy, oraz pobudzenie lokalnych inicjatyw gospodarczych. Celem priorytetowym jest zwiększenie szans zaistnienia i utrzymania się na rynku w pierwszych najtrudniejszych latach działalności.

Fundacja po raz pierwszy została zarejestrowana 8 września 1992 roku w Sądzie Rejonowym w Warszawie, natomiast rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym miała miejsce 30 sierpnia 2001 roku, gdzie nadano numer KRS 0000039708. Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw KRS został dokonany 9 września 2008 roku.

W 2006 roku Fundacja otrzymała certyfikat Sytemu Zarządzania Jakością według norm PN-EN ISO 9001-2001.

Obecnie Fundacja dla celów realizacji rozwoju gospodarczego miasta prowadzi Inkubator Przedsiębiorczości, Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości, Agencję Pracy oraz Gminne Centrum Informacji.

Obecny skład Rady Fundatorów Fundacji:

  • Gmina Knurów – Pan Adam Rams
  • „KOMART” sp. z o.o. – Pan Janusz Różański
  • „ENERGOTECHNIKA” – sp. z o.o. – Pan Bronisław Spadek
  • „SANIT” – sp. z o.o. – Pan Jacek Czardybon
  • Dr inż. Józef Kapłanek