NOWY System Informacji Oświatowej w praktyce-obsługa aplikacji internetowej modernizowanego SIO

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy niezbędnej do sprawnego i bezpiecznego realizowania sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej oraz zapoznanie uczestników ze zmianami w roku szkolnym 2018/2019.

Mając na uwadze wdrażane modyfikacje systemu, rozbudowany terminarz przekazywania danych oraz mogące wystąpić problemy z realizacją zadań w nowym SIO, oferujemy Państwa szkolenie poświęcone w całości obsłudze Systemu Informacji Oświatowej, na którym omówione zostaną wszystkie zmiany oraz sposób, zakres gromadzenia i przekazywania danych przez poszczególne podmioty na bazie wdrażanej aplikacji SIO, a w szczególności:

 • Omówienie zmian w obsłudze Zintegrowanego Systemu Informatycznego Oświaty
 • Logowanie do poszczególnych modułów systemu: SIO, SIOEO, STREFA SIO
 • Nowe obowiązki szkół/ placówek oświatowych
 • Obowiązek wyjaśnienia negatywnej weryfikacji danych identyfikacyjnych
 • Przedstawienie zakresu oraz aktualnych terminów przekazywania poszczególnych danych
 • Problemy z rejestracją orzeczeń/opinii wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • Uzupełnianie danych za okres niefunkcjonowania poszczególnych elementów systemu

  Termin i miejsce szkolenia:    25 lutego 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.
WARSZTATY PRZY KOMPUTERACH !!!

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 lutego    2019 r
.           290,00  zł netto
18 lutego
   2019 r.         300,00  zł netto
20 lutego    2019 r.       
310,00  zł netto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROGRAM:

 1. Sprawozdawczość w nowym SIO:
 • zmiany w zakresie rejestrowania niektórych danych,
 • terminy rejestrowania poszczególnych danych.
 • ograniczenia systemu
 1. Zasady podziału części oświatowej subwencji ogólnej.
 2. Nadzór nad sprawozdawczością oraz zadania organów prowadzących
  w zakresie nowego SIO:
 • raporty / zestawienia,
 • kontrola sprawozdawczości w placówkach podległych,
 • zmiana zakresu rejestrowanych danych w RSPO.
 1. Odpowiedzialność w zakresie sprawozdawczości.
 2. Kontrolowanie sprawozdawczości w zakresie własnych baz danych:
 • praktyczne wykorzystanie nowych funkcji aplikacji,
 • strefa dla zalogowanych.
 1. Organizacja pracy na potrzeby nowego SIO (praktyczne porady):
 • podział obowiązków według poszczególnych stanowisk,
 • przydzielanie danych dostępowych,
 • specyfika szkoły/placówki oświatowej.
 1. Zakres rejestrowanych danych w podziale na poszczególne szkoły/placówki oświatowe.
 2. Konsekwencje nieprawidłowej rejestracji placówki w RSPO.
 3. Aktualizacja danych podmiotu:
 • adres korespondencyjny,
 • dane teleadresowe.
 1. Zmiana danych użytkownika systemu.
 2. Zasady rejestrowania danych identyfikacyjnych NAUCZYCIELA oraz UCZNIA:
 • weryfikacja danych identyfikacyjnych z rejestrem PESEL,
 • zmiana zakresu rejestrowania danych identyfikacyjnych bez nr PESEL,
 • przyczyny powstawania problemów podczas rejestracji danych identyfikacyjnych,
 • modyfikacja danych identyfikacyjnych,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją danych identyfikacyjnych,
 • obowiązek ustalenia poprawności danych identyfikacyjnych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych
  w module NAUCZYCIEL:
 • szczegółowy zakres rejestrowania danych dziedzinowych,
 • rejestracja poszczególnych składników wynagrodzenia
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych.
 1. Zasady rejestrowania, modyfikowania oraz usuwania poszczególnych danych dziedzinowych
  w module UCZEŃ:
  rejestracja danych dotyczących okresu nauki ucznia w szkole (indywidualna /grupowa),
 • kontrola spełniania obowiązku przedszkolnego, szkolnego oraz nauki,
 • kolejność rejestrowania danych w poszczególnych formularzach,
 • rozwiązywanie problemów z rejestracją orzeczeń/opinii z PPP,
 • prawidłowa rejestracja danych w formularzach danych dziedzinowych,
 • usuwanie błędnie wprowadzonych danych.
 • korzystanie z funkcji grupowego przypisywania poszczególnych danych
 • zgłaszanie do egzaminu-obsługa Systemu Informatycznego Obsługującego Egzaminy Ogólnokształcące
 1. Rejestracja oddziałów:
 • rejestracja, modyfikacja i usuwanie,
 • oddziały podstawowe,
 • oddziały dodatkowe,
 • omówienie problemów związanych z poprawną rejestracją oddziałów.
 1. Przypisywanie uczniów do oddziałów:
 • zasady przypisywania uczniów (indywidualne/grupowe),
 • promocja ucznia do nowego roku szkolnego,
 • zakończenie uczęszczania ucznia do oddziału.
 1. Rejestracja danych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne:
 • zakres i terminy przekazywania danych dziedzinowych,
 • poprawna rejestracja wydawanych orzeczeń/opinii,
 • ułatwienia w zakresie rejestracji poszczególnych danych.
 1. Warunki dydaktyczne, materialne i finansowe oraz pozostałe dane zbiorcze w nowym SIO:
 • terminy przekazywania poszczególnych danych dziedzinowych,
 • zakres danych przekazywanych przez różne typy szkół i placówek (m.in. JST, PP-P).
 1. Obowiązki Dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie przydzielania danych dostępowych:
 • nadawanie/cofanie uprawnień dostępu,
 • składanie wniosków o upoważnienie,
 • rozpatrywania wniosków o upoważnienie.

formularz zgłoszeniowy + oferta