Nowa szansa na zatrudnienie

Opublikowano w dniu 25.05.2018 r.

Klauzula informacyjna – obowiązek informacyjny RODO dla uczestników projektu

 W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych:

  1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  2. W ramach projektu przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, nr telefonu, email, inne niezbędne do realizacji projektu
  3. Administratorem danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@miir.gov.pl;
  4. Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”, numer projektu: WND-RPSL.07.01.01-24-05HA/16, w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie;
  5. W ramach projektu „Nowa szansa na zatrudnienie” – numer projektu: WND-RPSL.07.01.01-24-05HA/16, dane osobowe będą przetwarzać następujące podmioty:

– Beneficjent: Fundacja Rozwoju Lokalnego

– Partner Projektu: Gmina Knurów

– Wykonawcy usług szkoleniowych i doradczych

  1. W związku z przetwarzaniem, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych

– sprostowania danych,

  1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opublikowano w dniu 15.03.2018 r.

Lista rankingowa nr 4 – ostateczna


Opublikowano w dniu 31.01.2018 r.

Lista rankingowa nr 3


Opublikowano w dniu 31.10.2017 r.

Lista rankingowa nr 2


Opublikowano w dniu 13.10.2017 r.

Uwaga!

 

Fundacja Rozwoju Lokalnego, Beneficjent projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”, informuje o przedłużeniu rekrutacji do projektu do dnia 31.01.2018 r.

 

Z poważaniem

Witold Gajda

Koordynator projektu


Opublikowano w dniu 31.08.2017 r.

Lista rankingowa nr 1


Opublikowano w dniu 19.05.2017 r.

Chcesz zmienić swoją sytuację na rynku pracy? – skorzystaj z oferty realizatorów projektu

„Nowa szansa na zatrudnienie”

 Fundacja Rozwoju Lokalnego oraz Gmina Knurów rozpoczęła realizację projektu „Nowa szansa na zatrudnienie”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej realizowany jest w ramach osi priorytetowej VII Regionalny rynek pracy dla działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu dla poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 15 osób, bezrobotnych i biernych zawodowo mieszkańców Gminy Knurów, którzy ukończyli 30 rok życia. Uczestnicy projektu otrzymają m.in. wsparcie doradcy zawodowego, poradnictwo zawodowe, szkolenia miękkie i zawodowe, staże. W ramach projektu zaplanowano również stypendia szkoleniowe oraz stażowe.

 

Szczegóły dot. możliwości uczestnictwa w projekcie można uzyskać w siedzibie Fundacji Rozwoju Lokalnego w Knurowie, przy u. Dworcowej 38 a, w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz pod nr telefonu 32 235-96-70

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji

Deklaracja uczestnictwa