Kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży

Termin i miejsce szkolenia:   11-12 i 18-19 maja 2019 r. w godz. od 8:30 do 16:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a

Kurs skierowany jest do osób, które mają podjąć obowiązki wychowawców wypoczynku.

Uczestnikiem kursu może zostać osoba, która:

– posiada predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,

– ukończyła 18 lat,

– posiada wykształcenie co najmniej średnie.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
11 kwietnia 2019 r.  170,00 zł brutto
6 maja 2019 r.           180,00 zł brutto

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży:
 • koordynacyjna rola władz oświatowych,
 • elementy psychologii rozwojowej i wychowawczej z uwzględnieniem potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • formy wypoczynku,
 • podstawy prawne i obowiązujące przepisy.
 1. Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku:
 • grupa jako zespół wychowawczej,
 • rada wychowawców i rada kolonii (obozu),
 • organizacja i rozkład dnia,
 • regulamin uczestnika.
 1. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej:
 • opracowanie planu wychowawczego grupy,
 • dokumentacja wychowawcy,
 • obowiązki wychowawcy grupy,
 • metody i formy realizacji planów wychowawczych.
 1. Ruch i rekreacja:
 • cele i zadania zajęć wychowania fizycznego,
 • metody nauki techniki pływania,
 • gry i zabawy ruchowe,
 • sport, olimpiady sportowe i lekkoatletyka,
 • organizacja zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 1. Turystyka i krajoznawstwo:
 • cele i zadania turystyki i krajoznawstwa w pracy wychowawczej w trakcie wypoczynku,
 • organizacja wycieczek i biwaków, gry terenowe.
 1. Zajęcia kulturalno – oświatowe:
 • cele i zadania zajęć kulturalno – oświatowych,
 • organizacja zajęć kulturalno – oświatowych,
 • elementy kulturalne zajęć w rozkładzie zajęć,
 • gry i zabawy świetlicowe, konkursy, wystawy, dyskusje,
 • śpiew, muzyka, zabawy ze śpiewem,
 • organizacja uroczystości, imprez, wieczornic i ognisk, prowadzenie kroniki.
 1. Zajęcia praktyczno – techniczne:
 • cele i zadania zajęć praktyczno – techniczne.
 • formy i rodzaje zajęć praktyczno – technicznych,
 • prace dekoracyjne i zdobnicze,
 • rozwój zainteresowań indywidualnych uczestników
 1. Prace społeczno – użyteczne:
 • cele i zadania prac społeczno – użytecznych,
 • wychowawcze znaczenie prac społeczno – użytecznych, wolontariat,
 • prace w zakresie samoobsługi, prace na rzecz miejsca wypoczynku i środowiska.
 1. Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku:
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa, w tym zasady postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
 • przepisy dotyczące zdrowia i higieny w miejscu wypoczynku
 • przepisy obowiązujące: podczas przejazdu na miejsce wypoczynku, p. pożarowe,
 • w czasie kąpieli, w czasie poruszania się po drogach
 • w czasie wycieczek (pieszych, rowerowych, autokarowych, górskich, spływów kajakowych),
 • zasady obsługi urządzeń elektrycznych
 1.  ABC ratownictwa przed medycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń
  udzielania pierwszej pomocy, w tym zestawu do podstawowych zabiegów
  resuscytacyjnych (m.in.: fantom, defibrylator).

formularz zgłoszeniowy +oferta