Komputer dla seniora

Projekt „Komputer dla seniora” skierowany do mieszkańców Gminy Knurów

Projekt „Komputer dla seniora”  realizowany w ramach zadania publicznego – edukacja społeczna,  współfinansowany jest przez Gminę Knurów.

Projekt skierowany jest do co najmniej 20 osób, które ukończyły 45 rok życia i są mieszkańcami Knurowa. Okres realizacji 15.03.2017 r. – 15.12.2017 r.

W ramach projektu uczestnicy mają zapewnione:

– szkolenie komputerowe,

– materiały szkoleniowe,

– bufet kawowy.

 

Cele projektu:

  • nabycie lub zwiększenie umiejętności obsługi komputera oraz poruszania się w sieci,
  • zapobieganie u osób w starszym wieku poczucia alienacji, przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z dostępu do nowoczesnych technologii i narzędzi komunikacyjnych,
  • zmiana świadomości i podejścia osób w wieki 45+ do komputera i Internetu,
  • przełamanie barier i obaw związanych z użytkowaniem komputera,
  • polepszenie jakości życia u starszych mieszkańców Knurowa,
  • integracja i aktywacja społeczna osób w średnim i starszym wieku i ograniczanie marginalizacji spowodowanej wiekiem poprzez mobilizowanie tych osób do samorealizacji i pokonywania trudności,
  • przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących starszej grupy mieszkańców oraz zmniejszenie poczucia dystansu starszych osób względem młodszego pokolenia.