KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – w praktyce

Termin i miejsce szkolenia:  10 maja 2019 r. w godz. od 9:00 do 16:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Szkolenia ma na celu wszechstronne wyjaśnienie mechanizmów rządzących postępowaniem administracyjnym. Szkolenie pozwoli na wyczerpujące zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania procedur administracyjnych.

Szkolenie adresowane jest  pracowników organów administracji publicznej stosujących w swej pracy regulacje kodeksu postępowania administracyjnego, sekretarzy, radców prawnych.

Formuła szkolenia oparta jest w głównej mierze na ćwiczeniach, praktycznych przykładach, warsztatach, przeplatanych wykładem.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
15 kwietnia 2019 r
.        300,00  zł netto
30  kwietnia
2019 r.      310,00  zł netto
6 maja 2019 r.                
320,00  zł netto

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

Szkolenie poprowadzi prawnik, absolwentka aplikacji administracyjnej, na co dzień obsługuje powiatowe placówki  oświaty, specjalista w zakresie zasad tworzenia, obiegu i archiwizacji dokumentacji w jednostkach oświaty, ODO, RODO, udostępniania informacji publicznej postępowań administracyjnych i egzekucji administracyjnej. Ma ponad 20 -letnią praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń dla administracji publicznej. W tym czasie wykładała również na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, Wyższej Szkole Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim Szkole Administracji Samorządowej w Krakowie. Przeszkoliła około 6000 słuchaczy, którzy byli pracownikami ministerstw, NIK, UOKIK, administracji rządowej, samorządowej i ich jednostek organizacyjnych. Autorka licznych opracowań książkowych dedykowanych administracji (Egzekucja opłaty śmieciowej, Upomnienie w egzekucji administracyjnej, Ochrona danych osobowych w działalności eventowej)  oraz artykułów w prasie samorządowej i specjalistycznej (Casus podatkowy, Dla Sekretarza.pl).

PROGRAM:

 1. Najnowsze zmiany w przepisach KPA
 2. Nowe zasady postępowania administracyjnego:

– korzystnej interpretacji,

– pewności prawa,

– równości,

– współdziałania organów dla dobra postępowania,

– polubownego rozstrzygania spraw spornych

– zmiany w zasadzie dwuinstancyjności ( prawomocność decyzji administracyjnej).

 1. Zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania.
 2. Bezczynność organu w postępowaniu- nowa forma wywierania wpływu na organ przez stronę postępowania- ponaglenie:

– procedura rozpoznania ponaglenia

– obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia,

 1. Nowa regulacja art. 36-37 Kpa- definicja przewlekłości i bezczynności. Bezpośrednie wskazanie soboty jako dnia wolnego od pracy w przepisach kodeksu.
 2. Postępowania uproszczone – szczególne postępowania administracyjne.
 3. Likwidacja wymogu wezwania do usunięcia naruszenia prawa w przypadku skargi na bezczynność ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego.
 4. Postępowanie dowodowe ze szczególnym uwzględnieniem regulacji art. 81 kpa (rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony postępowania- odpowiednik in dubio pro reo). Potwierdzanie za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika organu.
 5. Posiedzenie jako forma przyspieszenia zajęcia stanowiska przez organ współdziałający.
 6. Zasada polubownego załatwiania spraw administracyjnych, nowa forma postępowania administracyjnego mediacja.

– w jakich sprawach można prowadzić postępowanie mediacyjne

– wielość stron,

-możliwość zawarcia ugody,

– wydanie decyzji na niekorzyść adresata podejrzenie odwołania – organ stroną mediacji; cel i skutki mediacji;

-dobrowolność mediacji;

– czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia;

– koszty postępowania.

 1. Nowa forma załatwiania sprawy administracyjnej- umowa administracyjna między stroną a organem administracji.
 2. Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony:

– art. 79a k.p.a. -umożliwienie stronie podjęcia działań zmierzających do skorygowania treści wniosku lub uzupełnienia materiału dowodowego a wydanie decyzji pozytywnej;

– zakres zastosowania i wyłączenia na mocy „lex specialis”.

 1. Nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony –
  art. 81 Kpa
 2. Decyzja jako akt indywidualny organu orzekającego w sprawie- nowe elementy w decyzji:
 3. NOWOŚĆ- tzw. milczące załatwianie spraw administracyjnych
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy poprzez obwieszczenie-NOWOŚĆ
 5. Postępowanie odwoławcze- nowości:

– fakultatywny wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy,

-oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania,

-zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez organ odwoławczy i podstaw do wydania decyzji kasatoryjnej,

– wytyczne organu odwoławczego w zakresie wykładni prawa,

– sprzeciw od decyzji kasacyjnej ,

– uwzględnienie skargi strony w trybie autokontroli (zmiana art. 54 § 3 p.p.s.a)

 1. Nowe zasady wymiaru kar administracyjnych.
 2. Pozostałe zmiany mające wpływ na przebieg postępowania administracyjnego:

– zasady liczenia terminów

– doręczenia elektroniczne pomiędzy organami postępowania,

– zachowanie terminu na wniesienie skargi w razie skierowania jej wprost do sądu administracyjnego usunięcie wymogu wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa.

formularz zgłoszeniowy+oferta