Informacja o likwidacji Fundacji.

Fundacja Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów ul. Dworcowa 38, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039708, podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 1/07/2019 Rady Fundatorów z dnia 1 lipca 2019 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji.

Na likwidatora powołano Halinę Huczek.

Otwarcie likwidacji wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lipca 2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, sygnatura sprawy GL.X NS-REJ.KRS/009597/19/868

Mając na uwadze powyższe, Likwidator wzywa wszystkich ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do 15 października 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Fundacja Rozwoju Lokalnego, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a.