Egzekucja administracyjna świadczeń nienależnie pobranych w aspekcie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Celem szkolenia jest omówienie zasad prawidłowego prowadzenia egzekucji administracyjnej w stosunku do osób zobowiązanych w związku ze skorzystaniem ze świadczenia nienależnego. Omówione zostaną zatem wzory tytułów wykonawczych i upomnień, określony zostanie organ właściwości ogólnej wierzyciela i organ egzekucji administracyjnej jak również zasady współpracy pomiędzy tymi instytucjami, różne metody zaspokajania wierzyciela.

Adresaci szkolenia: pracownicy GOPS, MOPS, OPS, radcowie prawni obsługujący ww. podmioty.

Termin i miejsce szkolenia:      20 marca 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

Termin nadsyłania zgłoszeń do:
4 marca  2019 r
.            290,00  zł netto
11 marca
  2019 r.          300,00  zł netto
18 marca 2019 r.          
310,00  zł netto

 

 Cena zawiera: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, serwis kawowy, catering.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne, pojęcie i funkcje postępowania egzekucyjnego w administracji.
 2. Świadczenie nienależnie pobrane w kontekście ustawy o pomocy społecznej ( Dz.U. 2013, 182,j.t.) oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 3. Decyzja o zwrocie w ustawie o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 4. Zmiana lub uchylenie decyzji z zakresu pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
 5. Wszczęcie postępowania o zwrot świadczeń nienależnie pobranych, rozwiązania określające sytuację prawną wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, obowiązki i prawa wierzyciela w postępowaniu przedegzekucyjnym i upominawczym.
 6. Organ egzekucyjny.
 7. Tytuł wykonawczy – skuteczne wystawienie ( tytuł jednolity, odpis tytułu wykonawczego, dalszy tytuł wykonawczy, postępowanie prowadzone wypadku utraty tytułu wykonawczego, nowe uprawnienia wierzyciela w zakresie poszukiwania majątku zobowiązanego przez wszczęciem egzekucji administracyjnej).
 8. Zasady potrącania świadczeń nienależnie pobranych z bieżących świadczeń.
 9. Postępowanie w sprawie o umarzanie, rozłożenie na raty – jak wnioskować  prawidłowo, odstąpienie od żądania zwrotu, uprawnienie do umorzenia kwot      nienależnie pobranych świadczeń w całości lub w części, i odroczenia terminu    płatności albo rozłożenia na raty.
 10. Zobowiązany za granicą – jak prawidłowo prowadzić postępowanie.( prowadzenie egzekucji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy o świadczeniu pomocy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności Dz.U. 2013, poz. 1289).
 11. Przedawnienie roszczeń.

 

formularz zgłoszeniowy + oferta