Ostatnie Aktualności
Planowane zmiany w podatku VAT na drugie półrocze 2019 r. – OSTATECZNY PAKIET USZCZELNIENIA. Analiza bieżących problemów dotyczących tego podatku.

Termin i miejsce szkolenia:    7 października 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Informacja o likwidacji Fundacji.

Fundacja Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Knurowie, 44-190 Knurów ul. Dworcowa 38, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000039708, podaje do publicznej wiadomości, iż uchwałą nr 1/07/2019 Rady Fundatorów z dnia 1 lipca 2019 r. podjęto decyzję o likwidacji Fundacji.

Na likwidatora powołano Halinę Huczek.

Otwarcie likwidacji wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 8 lipca 2019 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, sygnatura sprawy GL.X NS-REJ.KRS/009597/19/868

Mając na uwadze powyższe, Likwidator wzywa wszystkich ewentualnych wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do Fundacji w terminie do 15 października 2019 r.

Zgłoszenia wierzytelności należy dokonać w formie pisemnej na adres:

Fundacja Rozwoju Lokalnego, 44-190 Knurów, ul. Dworcowa 38a.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Opublikowano w dniu 11.09.2019 r.

Opublikowano w dniu 29.12.2018 r.

W dniu 28.12.2018 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Wielowieś w 2019 r.” Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Wielowsi, będzie prowadzony przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 


Opublikowano w dniu 29.12.2017 r.

W dniu 28.12.2017 r. Fundacja Rozwoju Lokalnego zawarła z Powiatem Gliwickim umowę na realizację zadania publicznego pt. „Powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r. w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej w Gminie Sośnicowice, Gminie Rudziniec i Gminie Wielowieś”. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowane w ww. Gminach, będą prowadzone przez Fundację we współpracy z Kancelarią Prawną w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

więcej »

OPODATKOWANIE SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Termin i miejsce szkolenia:    6 września 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00, siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

Odpowiedzialność biura rachunkowego

Termin i miejsce szkolenia:  27 września 2019 r. w godz. od 9:00 do 14:00,
siedziba Fundacji – Knurów, ul. Dworcowa 38 a.

więcej »

O fundacji

Fundacja Rozwoju Lokalnego została założona 27 września 1992 roku z inicjatywy gminy Knurów która zachęciła do tego pomysłu trzy największe wówczas miejscowe spółki prywatne: Komart, Energotechnika i Sanit. Do inicjatywy tej przyłączył się również dr Kapłanek dyrektor i Prezes Zarządu Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Przedsiębiorstwo Remontowe Urządzeń Koksowniczych KOKSOREM…

zobacz więcej →
Nasze projekty
zobacz wszystkie projekty →